Reakcija

Reakcija


Opis Pojma: (1) suprotna akcija na draženje; (2) pojava izazvana dejstvom hemijskih činilaca; hemijski proces u kome se jedna supstancija pretvara u neku drugu ili u neke druge supstancije; aglutinaciona r., određivanje prisustva specifičnih aglutinina u krvi (npr. Widalova r.); r. Alarma, skup svih odbrambenih reakcija protiv dejstva nekog štetnog činioca; alergijska r., lokalna ili opšta rekacija na dodir sa supstancijom (alergenom) na koju je organizam preosjetljiv (senzibilizovan, alergičan). Reakcija može da se ispolji crvenilom ili edemom kože, ekcemom, kijavicom, astmatičkim napadom i drugim simptomima (prema vrsti alergije, kao i prema vrsti ili mjestu primjene alergena); amfoterna r., osobina nekih tečnosti da se ponašaju i kao baze i kao kiseline (boje crvenu lakmusovu hartiju u plavo, a plavu u crveno, npr. svježe mlijeko); anafilaktička r., r. koja se dešava za vrijeme anafilaktičkog šoka; r. Antigen-antitijelo, r. koja nastaje kada antigen dođe u dodir sa svojim specifičnim antitijelom; Antonova očna r., pouzdan test za identifikaciju listerija. Kap svježe kulture listerija stavljena ili ubrizgana u konjunktivu zeca ili zamorčeta poslije 24 do 48 časova izaziva gnojni konjunktivitis; Arthusova r., lokalna reakcija koja nastaje pri ubrizgavanju pod kožu strane bjelančevine senzibilasnim organizmima; Bence-Jonesova r., taloženje specijalnih globulina mokraće na 50º C i njihovo ponovno rastvaranje prilikom ključanja (mijelom, kostne metastaze); bezaldehidska r., r. Za utvrđivanje urobilinogena u mokraći ili izmetu. Mokraći ili alkoholnom ekstraktu fecesa dodamo dvije kapi Ehrilichovog reagensa; ako u ispitivanom materijalu ima urobilinogena, nastaće crvena boja; benzidinska r., r. Koja služi za dokazivanje krvi u stolici, mokraći i u drugim sekretima. Ako u materijalu koji se ispituje ima krvi, onda se dodavanjem rastvora benzidina u koncentrovanoj sirćetnoj kiselini i perhidrola dobija plava boja; biološka r., (1) (biol.) svaka reakcija koja nastaje u živom organizmu; može biti fiziološka ili patološka; (2) (med.) reakcija živog organizma koja služi u dijagnostičke svrhe; biuretska r., reakcija koju daju biure i bjelančevine; Chediakova r., mikroflokulaciona reakcija za dijagnostikovanje sifilisa; citochol-reakcija, brza serološka reakcija za dokazivanje antitijela koja su karakteristična za infekciju sifilisom. Sastoji se od pojave folikulacije, koja dovodi do vidljivog zamućenja ovakvih seruma u prisustvu holesterinisanih antigena (alkoholni ekstrakt goveđeg srca). Poznate su razne modifikacije ovih reakcija (Sachs-Georgi, Sach-Witebsky i dr.); r. Degeneracije, reakcija na električko dražnje mišića čiji su nervi degenerisali. Sastoji seu tome što mišić ne reaguje na faradičnu struju, a nerv reaguje na faradičnu i galvansku struju. Razdražljivost mišića galvanskom strujom je povećana; diazo-reakcija, pojava crvene boje mokraće i pjene iznad nje poslije dodavanja diazo-reagensa. Pozitivna je u trbušnom tifusu i u floridnoj tuberkulozi. Sin. Ehrelichova diazo-reakcija; Dickova r., intradermna reakcija koja služi za određivanje osjetljivosti ili imuniteta prema šarlahu. Pozitivna reakcija dokazuje odsustvo antitoksina u ispitivane osobe; negativna reakcija dokazuje da osoba raspolaže antitoksinom koji je neutralisao ubrizgani eritrogeni toksin; Erbova r., pojačana nadražljivost živaca na galvansku struju u spazomofiliji (tetaniji). V. tetania; Fehlingova r., reakcija za dokazivanje prisustva aldehia i drugih materija koje redukuju. Ova tijela kad se kuhaju s Fehlingovim rastvorom i redukuje ga, i pri tom se izdvaja crveni kupro-oksid u obliku taloga. V. Fehlingov rastvor (pod rastvor); flokulaciona r., kolodina reakcija pri kojoj se jedan ili više sastojaka čvrste faze kolodnog rastvora (npr. antigen i antitijelo) izdvajaju u vidljive čestice (folikule) raznih dimenzija. Postoji čitav niz specifičnih f.r. koje se koriste u svrhu dijagnoze sifilisa i dr. oboljenja; flokulaciona VDRL-r-, serološki test na sifilis; formol-gel r., flokulaciona r. Za dokazivanje kala-azara; Gaetgensova pallida-reakcija, reakcija vezivanja komplementa u sifilisu; Gerhardtova r., pojava tamnocrvene boje kad se mokraći koja sadrži acetil-sirćetnu kiselinu doda rastvor feli-hlorida; globulinska r., v. Nonne-Apeltova r.; Gmelinova r., r. Za dokazivanje bilirubina u mokraći pomoću pušljive azotne kiseline; «Goldsol»-r., reakcija zlatnog soka, koloidno-hemijske prirode, koristi se u laboratorijskoj dijagnostici neuroluesa kao metoda za isptivanje prisustva globulina i albumina u kičemnoj tečnosti dodavanjem ovoj tečnosti malo rastvora merkuri-hlorida. Stvaranje zamućenosti ili taloga poslije jednog sata dokazuje prisustvo albumina i globulina; Gruber-Widalova r., v. Widalova r.; Hangerova r., r. Za dokazivanje postojanja oštećenja jetre. U takvom slučaju bolesnikov serum izaziva flokulaciju u emulziji cefalina i holesterola; Hayova r., r. Za dokazivanje prisustva žučnih soli u mokraći pomoću sumpornog cvijeta, koji u tom slučaju potone; ako ovih soli nema, sumpor se održava na površini mokraće; Hechtova r., reakcija za dokazivanje postojanja sifilisa. H.r. je jedna modifikacija Wassermannove reakcije; Hellerova r., reakcija za dokazivanje prisustva bjelančevine u mokraći pomoću azotne kiseline na koju se dodaje mokraća. Ako u njoj ima bjelančevina, na dodirnoj površini kiseline i mokraće stvara se biljeli prsten usljed zgrušavanja bjelančevine; Herxheimerova r., prolazno pogoršanje postojećih sifilisnih pojava pod dejstvom prvih injekcija neko antisifilisnog lijeka; Hindenlangova r., stvaranje bijelog muteža ili taloga kada se mokraći koja sadrži bjelančevinda doda metafosforna kiselina; imunoreakcija, reakcija između nekog antigena i odgovarajućeg antitijela; Jacobsthalova r., r. Za dokazivanje postojanja sifilisa; (1) pojava taloga pri mješanju seruma oboljelog od sifilisa s alkoholnim ekstraktom jetre. Talog se ispituje u tamnom polju. Sin. optička serodijagnoza sifilisa; (2) modifikacija Wassermannove r., koja se izvodi na niskoj temperaturi; Kahnova r., vrsta glokulacione reakcije za dijagnostikovanje sifilisa. Serum sifilitičara pomješan u određenim odnosima s Kahnovim antigenom, mućkan i inkubiran po propisu, pokazuje vidljivu precipitaciju (za razliku od seruma osoba koje nemaju sifilis), tj. pozitivnu Kahnovu reakciju; Kolmerova reakcija, modifikacija Wassermannove reakcije vezivanja komplementa za sifilis; ksantoproteinska r., dodavanjem vrele koncentrovane azotne kiseline rastvorima koji sadrže ksantoproteine nastaju žuta aromatička nitro-jedinjenja; dodatkom amonijaka ili natrijum-hidroksiada žuta boja prelazi u narandžastu; Legalova r., reakcija kojom se dokazuje prisustvo acetona u mokraći; pojava crvene boje u mokraći pri dodavanju nekog alkalnog hidroksia i natrijum-nitroprusida, koja se pojačava dodatkom sirćetne kiseline; leukemoidna r., krvna slika koja liči na leukemiju, koja, međutim, nije izazvana leukemičkim promjenama u hematopoeznim tkivima; Liebenova r., reakcija za dokazivanje acetona u mokraći. Ako mokraća sadrži acetona, dodavanjem rastvora kalijum-hidroksida i rastvora kalijum-jodida stvara se jodoform; limfatička r., v. limfocitna r.; limfocitna r., reagovanje limfocitnog tkiva povećanjem broja limfocita u perifernoj krvi u raznim akutnim i hroničnim infekcijama i izvjesnim intoksikacijama. Sin. limfatička reakcija; lokalna r., r. Na mjestu infekcije; Mantouxova r., tuberkulinski, intradermni test, koji ukazuje na postojanje tuberkulozne lezije negdje u organizmu; Meinickeova r., vrsta flokulacione reakcije za dokazivanje sifilisa u ljudi. Kao antigen služi ekstrakt konjskog srca spravljen na specijalan način. Meinicke je opisao i druge reakcije za dokazivanje sifilisa (npr. r. Razbistravanja po Meinickeu, tzv. Klärungs-test, za koji se upotrebljava ekstrakt goveđeg srca spravljen na specijalan način; Middlebrook-Dubosova r., serološki test za dokazivanje tuberkuloze; Millonova r., r. Za dokazivanje bjelančevina koje sadrže aromatične aminokiseline sa hidroksilnom grupom u svom molekulu (tirozin-oksifenilalanin). U prisustvu ovih kiselina dodavanjem Millonovog reagensa pojavljuje se crvena boja; nitritoidna r., v. nitritoidna kriza (pod crisis); Nonne-Apeltova r., zamućuje ili opalescencija koja nastaje pri dodavanju zasićenog rastvora amonijum-sulfata cerebrospinalnoj tečnosti kad ova sadrži globuline. Dobiva se u slučajevima zapaljenja u centralnom nervnom sistemu. Sin. globulinska r.; Nylanderova r., r. Za dokazivanje šećera u mokraći. Izvodi se dodavanjem Nylanderovog reagensa (bizmut-subnitrat i kalijum-natrijum.tartarat u rastvoru natrijum-hidroksia) mokraći, koja se potom kuha 5 minuta. Pojava crne boje ili crnog taloga (elementarni bizmut) dokazuje prisustvo neke reduktivne supstancije u mokraći (najčešće glikoze); Obermeyerova r., r. Za utvrđivanje prisusstva indikana u mokraći. Mokraći se doda 20%-ni rastvor olovo-acetata i profiltruje. Filtratu se doda Obermeyerov reagens (koncentrovana hlorovodnična kiselina koja sadrži malo feri-hlorida). Ako mokraća sadrži indikana, nastaje tamnoplava boja, koja se može ekstrahovati hloroformom; oskidazna r., pojava tamnoplavih granulacija u mijeloidnim ćelijama obojenim alfa-naftalom; Pandyeva r., reakcija za dokazivanje prisustva globulina u cerebrospinalnoj tečnosti pomoću razblaženog rastvora fenola. Ako se stavljanjem jedne kapi likvora u rastvor fenola na staklenu ploču ne stvori talog u roku od 5 sekundi, reakcija je negativna; Paul-Bunnellova r., reakcija koja se zasniva na dokazivanju heterofilnih antitijela pomoću eritrocita ovna. Serološki test za dijagnozu infektivne mononukleoze; peroksidazna r., tamnoplavo obojenje zrnaca u leukocitima mijeloidne loze kada se oboje bojom koja sadrži natrijum-nitroprusida, benzidina, baznog fuksina i vodonik-peroksida; Pettenkoffferova r., r. Za dokazivanje prisustva žučnih kiselina u mokraći. Ako mokraća sadrži žučne kiseline, pojavljuje se purpurnocrvena boja kad se kap mokraće stavi u mješavinu šećera i sumporne kiseline. P. r. Nije specifična za žučne kiseline, jer se daju i cefalin, lecitin i mijelin; precipiticinska r., serološka reakcija između rastvorljivih, nećelijskih antigena (precipitinogena) i antitijela (precipitina), koja se manifestuje obrazovanjem finog, pašinastog precipitata; precipitinska r., vidljivo taloženje kompleksa antigen-antitijelo kad se dovedu u dodir rastvor antigena i odgovarajuće antitijelo. P.r. može da se koristi u svrhu dokazivanja prisustva malih količina antigena pomoću specijalnog precipitirajućeg seruma (npr. dokazivanje životinjskog porijekla krvnih mrlja u sudsko-medicinskom vještačenju), i obrnuto; Rinneova reakcija, v. test; Rivaltina r., r. Kojom može da se utvrdi da li je neka tečnost eksudat ili transudat; Sachs-Georgijeva r., vrsta flokulacione r., za dokazivanje sifilisa u ljudi. Ova r. Zasniva se na pojavi flokulacije kada se u određenim odnosima pomješaju serum sifilitičara i ekstrakt goveđeg srca pomješan sa holesterinom; Sachs-Witebsyeva r., v. citochol-reakcija; Schlesingerova r., reakcija za dokazivanje prisustva urobilina u mokraći pomoću zasićenog rastvora cink-hlorida u apsolutnom alkoholu. Pojava zelenkaste fluorescencije u filtratu ukazuje na prisustvo urobilina; Selivanovljeva r., reakcija za utvrđivanje prisustva fruktoze u mokraći pomoću rastvora rezorcinola u koncentrovanoj hlorovodoničnoj kiselini. Prisustvo fruktoze ogleda se u pojavi burgundskog crvenila; Takata-Arina r., flokulaciona r. za funkciono ispitivanje jetre pregledom seruma i za dokazivanje postojanja sifilisa centralnog nervnog sistema i bakterijskih meningitisa pregledom cerebrospinalne tečnosti; Trommerova r., reakcija za dokazivanje prisustva glikoze u mokraći. Na dva dijela mokraće doda se jedan dio natrijum-hidroksida i kap po kap vrlo razblaženog bakra-sulfata i sve se prokuha. Ako u mokraći ima glikoze, stvara se u narandžastocrven talog; Uffelmannova r., reakcija za dokazivanje prisustva mliječne kiseline u želudačnom sadržaju, kome se dodaje nekoliko kapi reagensa koji sadrži tri kapi feri-hlorida, tri kapi koncentrovanog rastvora fenola i 20 ml vode. U prisustvu mliječne kiseline nastaje žuto obojenje, dok hlorovodonična kiselina obezbojava ovu mješavinu; r. vezivanja komplemenata, pojava kada se antigen vezuje s odgovarajućim antitijelom u prisustvu komplementa, pri čemu dolazi do vezivanja komplementa na kompleks antigen-antitijelo. Naknadno dodavanje (pomoću odgovarajućeg antitijala) senzibilizovanih eritrocita ovakvom sistemu može da posluži za dokazivanje odsustva ili prisustva slobodnog komplementa u sistemu. Ako je komplement bio vezan za kompleks antigen-antitijelo, tj. ako nema slobodnog komplementa u sistemu, senzibilizovani eritrociti ostaće nepromjenjeni. U protivnom slučaju, tj. ako se komplement nije vezao već je ostao slobodan, poslije dodavanja senzibilizovanih eritrocita nastaće hemoliza. Princip ovakvog vezivanja komplementa iskorišćuje se u raznim reakcijama za dokazivanje zaraznih oboljenja, npr. u Wassermannovoj r., za dijagnozu sifilisa; Waaler-Roseova r., služi u prvom redu za serološku dijagnozu reumatizma, a koristi se i za dijagnozu drugih sekvela streptokokoza; Wassermannova r., reakcija vezivanja komplementa za dokazivanje antitijela koja su karakteristična za sifilis (reagini). Reakcija se izvodi u mješavini seruma s odgovarajućim antigenom u prisustvu komplementa. U slučaju kada je serum negativan prisutni komplement ostaje neutrošen i dovodi do hemolize naknadno dodatih senzibilsanih eritrocita ovce (mješavina ovčijih eritrocita s odgovarajućom količinom hemoluzina). U slučaju kada je serum pozitivan nastaje specifično vezivanje antigena s antitijelima iz pozitivnog seruma, pri čemu se troši prisutni komplement i zbog toga naknadno dodata suspenzija eritrocita ostaje nepromjenjana (na nastaje hemoliza). Antigeni za izvođenje ove reakcije pripreamaju se od goveđeg srca i drugog materijala koji nema etiološke veze sa sifilisom, zbog toga ovu reakciju možemo ubrojiti u serološke reakcije slučajnog specificiteta; Qeichobrodtova r., r. za određivanje globulina u likvoru pomoću rastvora merkuri-hlorida (sublimata). Zamagljenje ili opalescencija ukazuju na prisustvo globulina, Weil-Felixova r., specifična aglutinacija loze OX19 klice Proteus vulgaris serumom bolesnika i rekonvalescenata od pjegavca. Služi za serološku dijagnozu pjegavca; Weltmannova r., flokulaciona r. za dokazivanje patoloških globulina u serumu (oboljenja jetre); Widalova r., izvođenje aglutinacione reakcije u serumu osoba za koje se sumnja da imaju crijevne infekcije (većinom iz grupe Salmonella). W.r. izvodi se stavljanjem u nizove epruveta sve većih razblaženja sumnjivog seruma i u svaki red epruveta po jedne vrste suspenzije bakterija. Poslije inkubacije rezultat se čita lupom ili slobodnim okom i izražava se titrovima, tj. oznakom onog razblaženja u kome je još jasno vidljiva aglutinacija odgovarajućih bakterija; Wrightova r., tip algutinacije, upotrebljava se za serološku dijagnozu bruceloze; r. zenica, v. refleks zenica; žarišna r., r. koja se javlja u žarištu infekcije ili oko njega i može izazvati generalizaciju ili proširenje ranije ograničene infekcije. Nastaje kada u organizam prirodnim ili vještačkim putem prodru antigeni koji su srodni antigenskoj građi onih prouzrokovača koji su izazvali žarišnu infekciju. Sin. fokalna reakcija.

Za pretragu medicinskog rijecnika mozete koristiti kutiju za pretragu postavljenu na vrhu ove stranice. Takodjer mozete pogledat dva medicinska pojma prije Reagini i Reagens ili dva medicinska pojma poslije: reakcija i reakcija Alarma. Hvala vam na posjeti!
11273
Medicinski Rječnik - Početna Strana | Copyright | Uvijeti Korištenja i Pravne Naznake | Privacy Policy | Kontakt |